Regulamin/UMOWA WARSZTATY DLA DEKORATORÓW

UMOWA

NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW dla dekoratorów 

(„Umowa”)

zawarta w dniu 18.07.2022, pomiędzy:

Panią Kingą Kołodziejak-Gul, prowadzącą działalność gospodarczą NIP: 8231635435,  pod firmą Zaskocz Mamę, ul. Pułaskiego 57/16, 08-110 Siedlce, z adresem do doręczeń: zwaną dalej Wykonawcą,

a Panią/Panem __________________________, adres zamieszkania _____________________, numer telefonu _____________________, adres  email __________________________, zwanym dalej Uczestnikiem.

§1

Przedmiot umowy

 1. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi „Warsztaty dla dekoratorów” zwane dalej Warsztatami.
 2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Uczestnikowi Warsztaty w odpowiednich warunkach poprzez odpowiednio dobrany program.

§2

Czas trwania umowy

Umowa została zawarta na czas określony od 05.09.2022 do 07.09.2022 tj. na czas trwania Warsztatów.

§3

Sprawy organizacyjne

 1. Warsztaty odbywać się będą w Folwarku Ruchenka, ul. Słoneczna 25, 07-102 Ruchna oraz w Starej Drukarni w Sokołowie Podlaskim.
 2. Warsztaty będą realizowane zgodnie z program warsztatów publikowanym na stronie internetowej https://zaskoczmame.pl/warsztaty-dla-dekoratorow/ bądź na Instagramie @zaskocz_mame
 3. Udział w poszczególnych punktach harmonogramu Wydarzenia jest dobrowolny, Usługodawca nie sprawdza list obecności i nie jest zobowiązany do wstrzymania prowadzenia zajęć w przypadku braku obecności Uczestnika. Niestawiennictwo lub nieterminowe stawiennictwo Uczestnika na poszczególne zajęcia nie rodzi żadnego rodzaju roszczeń po stronie Uczestnika.

§4

Odpowiedzialność stron

 1. Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie NNW, które szczegółowy zakres zostanie udostępniony każdemu Uczestnikowi w drodze mailowej, które zawiera się w cenie Warsztatów.
 2. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:
 1. zachowania dyscypliny, przestrzegania przepisów bhp i p.poż.;
 2. dbałość o udostępnione mu w czasie Warsztatów mienie;
 3. przestrzeganie postanowień wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w miejscu prowadzenia Warsztatów oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
 1. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za szkody wyrządzone przez siebie z własnej winy zarówno sobie, osobom trzecim jak i mieniu.
 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników.

§5

Płatności

 1. Całkowity koszt Warsztatów wynosi 3300 zł z VAT.
 2. Płatności za Warsztaty realizowana będzie w 3 ratach, które należy dokonywać na konto Wykonawcy w terminie:
 3. w dniu zawarcia niniejszej umowy – 1300 złotych tytułem zadatku 
 4. Do 15 sierpnia – 1000 złotych – II rata 
 5. Do 1 września – 1000 złotych – III rata

Dane do przelewu:

Numer rachunku: 60 2490 0005 0000 4530 6231 5585 

IBAN: PL60 2490 0005 0000 4530 6231 5585 

Kod SWIFT banku: „ALBPPLPW” 

Kinga Kolodziejak-Gul

Siedlce

w tytule przelewu należy wpisać: „Warsztaty dla dekoratorów

 1. Warunkiem udziału w Warsztatach jest uiszczenie pełnej opłaty przez Uczestnika.
 2. W przypadku nieobecności na Warsztatach Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty.
 3. Uiszczona opłata wskazana w ust. 1 powyżej podlega zwrotowi w całości w przypadku określonym w §6 ust 1 niniejszej Umowy oraz w przypadku nieodbycia się Warsztatów z powodów niezależnych od Wykonawcy tj. w wyniku działania siły wyższej, w tym aktów prawnych uniemożliwiających przeprowadzenie Warsztatów, przy braku akceptacji Uczestnika nowego terminu Warsztatów zgodnie z warunkami przeniesienia terminu Warsztatów wskazanych w ust. 6, 7 i 8 poniżej.
 4. W przypadku nieodbycia się Warsztatów z powodów leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaproponuje nowy termin Warsztatów i w przypadku jego akceptacji przez Uczestnika, opłaty już wniesione zostaną zaliczone na poczet następnych Warsztatów. 
 5. W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika nowego terminu Warsztatów wyrażonej drogą mailową w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o przesunięciu Warsztatów, Wykonawca dokona zwrotu pełnej opłaty za Warsztaty. Brak odpowiedzi Uczestnika w ciągu 3 dni od otrzymania informacji drogą mailową o zmianie terminu Warsztatów oznacza akceptację nowego terminu ich odbycia.
 6. W przypadku nieodbycia się Warsztatów z jakichkolwiek przyczyn i przy wyznaczeniu nowego terminu, Uczestnik raz zapisany i który zaakceptował nowy termin Warsztatów zostanie automatycznie przypisany na nowy termin Warsztatów bez potrzeby dodatkowego potwierdzenia uczestnictwa przez którąkolwiek ze Stron.

§6

Rezygnacja z warsztatów

 1. Uczestnik może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. W przypadku rezygnacji z Warsztatów po upływie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, zadatek w wysokości 1300 złotych, opłacony w dniu zawarcia niniejszej Umowy, nie podlega zwrotowi, czego Uczestnik jest świadomy i co w pełni akceptuje.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z winy Uczestnika w trybie natychmiastowym w przypadku kiedy Uczestnik pomimo podjętych prób zdyscyplinowania:
  1. notorycznie utrudnia przeprowadzanie Warsztatów ze szkodą dla innych Uczestników.
  2. stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub innych osób.
 4. Strony wspólnie ustalają, iż w przypadku potwierdzonego wyniku testu na obecność koronawirusa SARS-COv-2 u Uczestnika, Strony mogą odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 24h od dnia powzięcia informacji o pozytywnym wyniku ww. testu, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 5. Warunkiem odbycia się Warsztatów jest udział co najmniej 18 Uczestników, którzy wpłacili zadatek. W przypadku braku wystarczającej liczby Uczestników, Wykonawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie najpóźniej do dnia przed pierwszym dniem rozpoczęcia Warsztatów. W takiej sytuacji zadatek zostanie zwrócony a Uczestnikowi nie przysługuje prawo do dochodzenia podwójnej jego wysokości, na co Uczestnik wyraża zgodę.

§7

Dane osobowe

 1. W związku z zawarciem niniejszej umowy administratorem danych Autora jest Pani Kinga Kołodziejak-Gul, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kinga Kołodziejak-Gul, NIP: 8231635435, z adresem do doręczeń: Województwo MAzowieckie, 08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 57/16, która w tym celu będzie przetwarzał dane (zwana dalej na potrzeby tego ustępu „Administratorem”).
 2. Administrator przywiązuje znaczą uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego też można się z nim skontaktować drogą tradycyjną (adres powyżej) lub pocztą elektroniczną pod adresem: kinga@zaskoczmame.pl
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia i realizacji Umowy. Dane nie będą wykorzystywane do profilowania.
 4. Dostęp do danych mogą mieć na podstawie zawartych umów i w ściśle określonych celach podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne, podmioty audytorskie, organy państwowe lub innym podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących obowiązków na Administratorze. Dane będą przetwarzane w Polsce, ewentualnie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679. Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Ponadto, Uczestnik zawierając niniejszą umowę wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Wykonawcę do promowania Warsztatów poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych, zarejestrowanych podczas realizacji Warsztatów, w mediach: Internecie, prasie, telewizji. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i informacji o działaniach związanych z Warsztatami i ,że niniejsza zgoda jest wyrażania nieodpłatnie.

§8

Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały, aranżacje, kompozycje, program Warsztatów, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, prezentowane przez Usługodawcę na stronach internetowych, w materiałach oraz podczas Warsztatów stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Warsztatów materiałów, prezentowanych aranżacji i kompozycji, wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy.
 3. Nie jest dozwolone wykonywanie nagrań lub zdjęć podczas Warsztatów do celów komercyjnych.
 4. W przypadku dokonywania nagrań lub zdjęć podczas Warsztatów do celów prywatnych, należy każdorazowo oznaczyć Usługodawcę jako organizatora Warsztatów lub autora aranżacji (tagiem: @zaskocz_mame #zaskoczmame #warsztatyzaskoczmame #zaskoczsiebie #zaskoczsiebiewarsztaty).

§9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie zmiany w Umowie będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana na następujące adresy mailowe:
 1. Dla Wykonawcy kinga@zaskoczmame.pl
 2. Dla Uczestnika _________________________.
 1. Do rozstrzygania sporów, mogących wynikać z realizacji niniejszej umowy właściwy jest Sąd właściwy dla Wykonawcy.
 2. Strony ustalają, że zawarcie niniejszej umowy może zostać dokonane przez wymianę wiadomości email akceptacji jej postanowień przez Uczestnika z przyjęciem tej akceptacji przez Wykonawcę.
 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
WYKONAWCA

Kinga Kołodziejak-Gul

UCZESTNIK

________________________