REGULAMIN – BABY SHOWER EVENT | Warszawa | 10/03/2024

 

 BABY  S H O W E R

EVENT 

REGULAMIN  

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki rezerwacji, płatności i udziału w wydarzeniu “Baby Shower Event 10.03.2024 IV edycja” organizowany przez Kingę Kołodziejak-Gul Zaskocz Mamę reprezentującą działalność gospodarczą Kinga Kołodziejak-Gul, ul. Pułaskiego 57/16, 08-110 Siedlce, NIP: 8231635435.
 2. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Potwierdzenie rezerwacji udziału w wydarzeniu oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Usługodawca – Kingę Kołodziejak-Gul reprezentująca działalność gospodarczą pod firmą Kinga Kołodziejak-Gul, ul. Pułaskiego 57/16, 08-110 Siedlce, NIP: 8231635435.
  2. Przyjęcie – zestaw usług składających się na wydarzenie “Baby Shower Event”, które mogą być przedmiotem świadczenia przez Usługodawcę, realizowana w zakresie tematycznym i terminie szczegółowo opisanych w Ofercie;
  3. Oferta – jednostronne oświadczenie woli Usługodawcy zamieszczone w opisie Przyjęcia, dotyczące oferowanego przez Usługodawcę Przyjęcia. Oferta zawiera cenę za udział w Przyjęciu, miejsce, program, termin Przyjęcia oraz liczbę dostępnych miejsc dla Uczestników Przyjęcia;
  4. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Uczestnik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Uczestnik – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), która dokonała lub zamierza dokonać Zamówienia. Uczestnikiem może być tylko Konsument;
  6. Zamówienie – transakcja inicjowana przez Uczestnika poprzez złożenie zamówienia, które prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą, a Uczestnikiem. Zamówienie dokonywane jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość; Umowa zawierana może być bądź przez sklep internetowy Usługodawcy, bądź za pośrednictwem wymiany korespondencji e-mail;
  7. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny są na stronie internetowej www.zaskoczmame.pl oraz przesyłany przez Usługodawcę na każdy wniosek Uczestnika. 
  8. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Usługodawcę w domenie www.zaskoczmame.pl/sklep/
 4. Szczegółowe informacje o Przyjęciu udostępniane są przez Usługodawcę w drodze wiadomości e-mail w odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika zapytanie wysłane na adres e-mail: kinga@zaskoczmame.pl
 5. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: kinga@zaskoczmame.pl

§ 2. Warunki korzystania z usługi elektronicznej

 1. By móc złożyć zamówienie poprzez Sklep Uczestnik spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768;
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci Formularza zamówienia. Za świadczenie tej usługi Sklep nie pobiera żadnych opłat.
 3. Powyższa usługa świadczona jest przez czas oznaczony, tj. czas, w którym Uczestnik korzysta z Formularza zamówienia w celu dokonania zamówienia. 

§3. Składanie Zamówień

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Uczestników usługi stanowiące Przyjęcie na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Uczestnikiem a Usługodawcą. 
 2. Przyjęcie odbywa się stacjonarnie w Warszawie, Palermo Boutique Events
 3. Oferta jest wyświetlana na stronie internetowej Usługodawcy bądź przesyłana jest na adres e-mail Uczestnika.
 4. Zamówienia składane są za pośrednictwem Sklepu:
  1. Aby dokonać zakupu Uczestnik wybiera interesujący go produkt w Sklepie. Następnie przenosi produkt do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”. Po zakończeniu wybierania produktów, Uczestnik przechodzi do zakładki, w której określa sposób dostawy produktów i metody płatności. 
  2. Następnie Uczestnik klika przycisk „Zamawiam i płacę”, który przekierowuje Uczestnika na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu.
  3. Uczestnik, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
  4. Kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Uczestnika o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 5. Po uzyskaniu wszystkich koniecznych danych Usługodawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech Przyjęcia, termin Przyjęcia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Uczestnika podanych w wiadomościach e-mail. Ponadto Usługodawca podaje dane do przelewu wraz z numerem konta Usługodawcy.
 6. Z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia Uczestnik zostaje związany obowiązkiem dokonania zapłaty.
 7. Po otrzymaniu przez Usługodawcę ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Uczestnika Usług.
 8. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie  internetowej www.zaskoczmame.pl 
  2. wysłanie Uczestnikowi wiadomości e-mail, o której mowa w §2 ust. 5
 10. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 11. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Uczestnika, Usługodawca może wstrzymać się z zapisem Uczestnika na Przyjęcie do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

§4. Rozliczenia

 1. Wynagrodzenie z tytułu udziału w Przyjęciu obejmuje: wykłady, pamiątka w formie sesji zdjęciowej, niespodzianki i atrakcje, słodki i słony poczęstunek, tematyczne dekoracje i ścianki do zdjęć, bezalkoholowe napoje.
 2. Wszystkie ceny podane w Ofercie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich.
 3. Usługodawca nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania Przyjęcia. Cena Przyjęcia nie zawiera w/w elementów.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny za udział w Przyjęciu w terminie 3 dni od daty potwierdzenia złożenia Zamówienia;

§5. Odstąpienie od umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Uczestnikowi będącemu Konsumentem.
 2. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Uczestnik może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu Regulaminu, zarówno drogą elektroniczną na adres: kinga@zaskoczmame.pl jak i poprzez przesłanie oświadczenia pocztą.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Usługodawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności Uczestnika w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy poprzez uznanie rachunku Uczestnika w/w kwotą, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, tj. w szczególności w przypadku zorganizowania Przyjęcia, która była przedmiotem umowy łączącej Uczestnika i Usługodawcę, niezależnie od faktu czy Uczestnik w w/w Przyjęciu wziął udział.

§6. Zasady udziału

 1. Każdy Uczestnik Przyjęcia otrzyma w ramach zamówionej Usługi:
  1. prezent tworzony specjalnie dla każdego z Uczestników;
  2. dwa zdjęcia w formie elektronicznej z minisesji (portret oraz sylwetka)
  3. dostęp do wspólnej galerii z reportażem zdjęciowym z Przyjęcia
 1. Bilet wstępu gwarantuje udział we wszystkich atrakcjach zaplanowanych przez Usługodawcę. W harmonogramie Przyjęcia przewidziane są następujące atrakcje:
 • Wykłady
 • Prezenty dla każdej przyszłej Mamy
 • Udział w minisesji 
 • Słodki i słony poczęstunek
 • Tort
 • Tematyczne dekoracje zaprojektowane przez @zaskocz_mame
 1. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę podczas Przyjęcia każdorazowo opisany jest w Ofercie dotyczącej danego Przyjęcia.
 2. Usługodawca może odmówić wstępu na Warsztaty oraz przebywania na niej osobom:
  1. nieprzestrzegającym aktualnych obostrzeń i zaleceń związanych z pandemią COVID-19;
  2. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych;
  3. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające;
  4. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
 3. Udział w poszczególnych punktach harmonogramu Wydarzenia jest dobrowolny, Usługodawca nie sprawdza list obecności i nie jest zobowiązany do wstrzymania prowadzenia zajęć w przypadku braku obecności Uczestnika. Niestawiennictwo lub nieterminowe stawiennictwo Uczestnika na poszczególne zajęcia nie rodzi żadnego rodzaju roszczeń po stronie Uczestnika.
 4. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za rzeczy Uczestników wniesione na teren Folwarku Ruchenka.

§7. Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały, aranżacje, kompozycje, program Przyjęcia, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz  inne informacje, prezentowane przez Usługodawcę na stronach internetowych, w materiałach oraz podczas Przyjęcia stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Przyjęcia materiałów, prezentowanych aranżacji i kompozycji, wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy.
 3. Nie jest dozwolone wykonywanie nagrań lub zdjęć podczas Warsztatów do celów komercyjnych.
 4. W przypadku dokonywania nagrań lub zdjęć podczas Przyjęcia do celów prywatnych, należy każdorazowo oznaczyć Usługodawcę jako organizatora Warsztatów lub autora aranżacji (tagiem: @zaskocz_mame ).
 5. Uczestnik może wyrazić zgodę na publikację jego wizerunku utrwalanego podczas Przyjęcia. Treść zgody zostanie przedstawiona Uczestnikowi do podpisu przed rozpoczęciem Przyjęcia.

§8. Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzamy wyłącznie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania.
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług na rzecz Uczestników oraz do obsługi ewentualnych roszczeń, reklamacji i kwestii podatkowo-księgowych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy Usługodawcą a Uczestnikiem. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na rzecz Uczestnika.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Przyjęciu i zawarcie umowy.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podwykonawcom Organizatora Konkursu, tj. dostawcom usług informatycznych.

§9. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem Zamówień, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

§10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Przyjęcia lub jego odwołania w przypadku zawarcia umów o udział w Przyjęciu z mniej niż 10 Uczestnikami, w przypadku wystąpienia obostrzeń rządowych uniemożliwiających odbycie się Przyjęcia lub w przypadku innych zdarzeń losowych dotyczących Usługodawcy. O w/w Usługodawca zobowiązany jest powiadomić Uczestnika niezwłocznie.
 2. W przypadku odwołania Przyjęcia przez Usługodawcę, według wyboru Uczestnika, Usługodawca zwróci wpłaconą kwotę pomniejszoną o koszty przygotowania Przyjęcia w wysokości 10 % ceny Przyjęcia (w terminie 7 dni od poinformowania przez Uczestnika o sposobie rozliczenia) lub zaliczy ją na cenę następnego Przyjęcia, na podstawie odrębnego Zamówienia złożonego przez Uczestnika.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu możliwa jest w każdej chwili, na następujących zasadach:
  1. Gdy Uczestnik zrezygnuje do 14 dni przed planowanym dniem Przyjęcia zostanie zwrócona cała kwota wpłacona przez Uczestnika. 
  2. W przypadku rezygnacji Uczestnika w terminie krótszym niż 14 dni przed dniem Przyjęcia, Usługodawca uprawniony jest do zatrzymania 60 % ceny Przyjęcia tytułem pokrycia kosztów, które Usługodawca poniósł w związku z planowanym przez Uczestnika udziałem w Przyjęciu.
 4. Zasady rezygnacji z uczestnictwa określone powyżej dotyczą również sytuacji losowych po stronie Uczestnika, takich jak choroba, wypadek, śmierć w rodzinie, pozytywny wynik testu na COVID-19, nałożenie na Uczestnika kwarantanny lub izolacji.
 5. Usługodawca jest uprawniony do zmiany harmonogramu Przyjęcia w każdym czasie. O powyższych zmianach Usługodawca poinformuje niezwłocznie Uczestników.
 6. Przyjęcie jest organizowane zgodnie z zasadami i normami przyjętymi dla tego rodzaju wydarzeń, z zachowaniem najwyższej staranności odpowiadającej działalności tego rodzaju, a także w zakresie określonym w Ofercie. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za niezaspokojenie szczególnych, wykraczających poza powyższe standardy, oczekiwań Uczestników. 
 7. Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ceny uiszczonej tytułem wynagrodzenia za udział w Przyjęciu, jeżeli nie wziął udziału w Przyjęciu z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany charakteru lub zakresu usług świadczonych w ramach Przyjęcia lub technicznych i organizacyjnych zmian po stronie Usługodawcy. O zmianach Usługodawca poinformuje Uczestników drogą e-mailową.
 10. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej umowy stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, chyba, że przepis powszechnie obowiązującego prawa zastrzega właściwość wyłączną innego sądu. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.
 11. Regulamin obowiązuje od dnia 01/12/2022.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że Administratorem danych osobowych jest administratorem danych osobowych jest Kinga Kołodziejak-Gul , reprezentująca działalność gospodarczą Kinga Kołodziejak-Gul, ul. Pułaskiego 57/16, 08-110 Siedlce, NIP: 8231635435

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, w celu przeprowadzenia dokumentacji wydarzenia Baby Shower, sesji zdjęciowej i filmowej, publikacji, utrwalenia oraz rozpowszechnienie w jakiejkolwiek postaci i na jakimkolwiek nośniku wizerunku, w tym w celach promocyjnych i marketingowych oraz w celach księgowo-archiwalnych.

Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie: tj. mediom społecznościowym określonym w zgodzie, hostingodawcy, firmom świadczącym usługi fotograficzne i nagraniowe. 

Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich wykorzystanie.

Przysługuje mi prawo:

a)    dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 

b)   sprostowania danych oraz ich poprawiania, 

c)    usunięcia danych, 

d)   ograniczenia przetwarzania danych, 

e)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

f)    przenoszenia danych, 

g)   cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

h)   wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje niemożnością wykonania dokumentacji wydarzenia sesji zdjęciowej i filmowej oraz rozpowszechniania wizerunku. 

Dane osobowe w postaci wizerunku mogą być przetwarzane w galerii internetowej ze zdjęciami, udostępnionej wszystkim uczestnikom wydarzenia Mother Shower przez okres 24 miesięcy od dnia wydarzenia.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i profilowane przez portal Facebook.com. 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

…………………………………..

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia następujących usług:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)*:

Adres konsumenta(-ów)*:

Podpis konsumenta(-ów)* (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

*niepotrzebne skreślić